Φυτώριο Τσεσμελής

Λίπασμα PK 0-32,5-52
Λιπασμάτων ΕΚ

Περιγραφή

Το Agro K δημιουργήθηκε για διαφυλλίκες εφαρμογές. Επί των πλείστων συνιστάται στα στάδια όπου το φυτό έχει υψηλές απαιτήσεις μεταφοράς ενέργειας και ζάχαρων: άνθηση, δέσιμο, χόντρεμα καρπού.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Αποφύγετε την μείξη του Agro K με ασβέστιο. Είναι συμβατό με τα περισσότερα θρεπτικά σκευάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο διανομέα σας COSMOCEL, ή κάντε τεστ συμβατότητας στο χωράφι πριν τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν Agro K στην αρχική του συσκευασία κλειστή σε ένα δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές. Θερμοκρασία αποθήκευσης από 5C μέχρι και 40C.

ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Η ΚΑΙ Ρ.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας ματιών / προσώπου
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό / παθολόγο.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΝΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και αφήστε  τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΩΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ στο ντους.
Το προϊόν περιέχει: υδροξείδιο του καλίου, Καυστικό κάλιο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν από τη χρήση του προϊόντος.
Όλες οι πληροφορίες που δηλώνονται στην ετικέτα είναι απόρροια αυστηρής έρευνας και δοκιμών. Η COSMOCEL εγγυάται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αντιστοιχούν στην δήλωση της ετικέτας. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή του προϊόντος, υπάρχουν πολλοί παράγοντες  που είναι έξω από τον έλεγχο μας(προετοιμασία διαλύματος, εφαρμογή μηχανών, καιρικές συνθήκες…) όπου και ευθύνεται ο τελευταίος χρήστης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά
Βάρος1 kg
Διαστάσεις20 × 5 × 27 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ